Our puppy policy


(Svenska köpare se längre ner på sidan)

If you are interested in buying a puppy, you are most welcome to get in touch with us. Begin by introducing yourself in an email – please tell us about your job situation, housing situation and previous experience in dogs. Are you looking for a male or female? What are your future plans for the puppy – show, breeding, pet, etc.?

We follow the rules of the Swedish Kennel Club (FCI) and no puppies are delivered before 8 weeks of age, usually first around 9-10 weeks.

We have no queue system when we choose a new home for our puppies.
We choose the home we believe is the best for the puppy.

For buyers who are interested in show and breeding and wants a dog that is guaranteed to be a future show dog, we always recommend that you buy an adult dog. We do not give any guarantees that a puppy purchased for future breeding and show will be suitable for that when it´s adult. Dogs are living creatures, and although it looks promising for breeding and show in puppy age it can develop in the wrong direction.

For those of you who are looking for a puppy or adult dog for breeding, we want to point out that we do not want to see our breeding being part of any kind of matador breeding and we hope that all of you can respect that.

We try to only sell our puppies to responsible persons who values the blood lines the puppy is representing and who respects our wish for a forever loving home. Our puppies are definitely no challenge cups that will go from breeder to breeder.

Sometimes we have puppies sold at reduced prices. In litters, there are sometimes individuals, who at an early age turns out to be not at all suitable for breeding and exhibition. Even from the best combination of top quality dogs it will sometimes come puppies with small defects. These puppies we sell at a reduced price in full accordance with SKC’s recommendations, that is, price reductions for Veterinary defects by an amount corresponding to the defect. All puppies are treated equally and raised in our home. Maybe they are not suitable for breeding and show, but they can fit perfectly into obedience, agility, tracking, etc.

We do not sell puppies to people under the age of 18.

At delivery, the puppies are registered in the Swedish Kennel Club, veterinary checked, chip marked, vaccinated and dewormed.

When the puppy is delivered you will also get:
– Pedigree / registration from the Swedish Kennel Club (FCI)
– Purchase agreement from the Swedish Kennel Club (FCI)
– Veterinary status attestation
– General advice for the caring of your new puppy
– Some puppy food that your puppy is accustomed to eat
– A blanket that smells like mom and siblings
– A toy and dog chews

We cannot demand, but we STRONGLY recommend that our buyers keep the dog life and veterinary insured throughout its life.
Furthermore, we are grateful if the dog is PL checked at 1 year of age and eyes checked some time during its lifetime – this in order to evaluate our breeding.


Vår valppolicy

Om du är intresserad av en valp, är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Börja helst med att presentera dig själv i ett mail – exempelvis arbetssituation, bostadssituation samt tidigare erfarenhet av hund. Söker du en hane eller tik? Vilka är dina framtida planer för valpen – utställning, avel, sällskap osv? För mycket info är alltid bättre än för lite!

Observera att vi aldrig tar emot valpförfrågningar via SMS!

Vi följer Svenska Kennelklubbens (SKK) regler och inga valpar levereras före 8 veckors ålder, vanligtvis kring 9-10 veckors ålder.

Vi har inget kösystem vid försäljning av våra valpar, utan vi väljer själv det hem vi anser passar valpen bäst.

För köpare som är utställningsintresserade och garanterat vill ha en hund till utställning rekommenderar vi alltid att man köper en vuxen hund. Vi lämnar inte några som helst garantier på att en valp inköpt för framtida avel och utställning kommer hålla hela vägen fram. Hundar är levande varelser och även om den ser lovande ut för avel och utställning i valpålder kan den utvecklas i fel riktning.

För er som söker en valp eller vuxen hund för avel vill vi betona att vi inte vill att vår uppfödning förekommer i någon form av matadoravel och vi hoppas att ni alla kan respektera detta.

Vi försöker alltid hitta bra hem till våra valpar där man genuint värderar blodslinjerna som valpen representerar och där man framför allt respekterar vår önskan om ett varaktigt hem. Våra valpar är definitivt inga vandringspokaler som ska gå från uppfödare till uppfödare.

Ibland har vi valpar som säljes till reducerat pris. I valpkullarna förekommer det ibland individer, som redan i tidig ålder visar sig inte alls vara lämpade till avel och utställning. Även ur de bästa kombinationer av toppkvalitetshundar kommer det ibland fram valpar med små fel, såsom bettfel, kryptorchid osv. Dessa valpar säljer vi därför till ett reducerat pris helt i enlighet med SKK:s rekommendationer, det vill säga prisavdrag görs för veterinärmedicinska fel med ett belopp som motsvarar felet. Alla valpar får samma behandling och uppväxt i vårt hem. Kanske de inte är lämpade till avel och utställning, men de kan passa alldeles utmärkt till lydnad, agility, bruks osv.

Vi säljer inte valpar till personer under 18 år och inte heller på avbetalning.

Vid leverans är valparna registrerade i SKK, veterinärbesiktigade, chipmärkta, vaccinerade samt avmaskade. Valparna är även dolda fel-försäkrade.

Vid leverans medföljer:
– Stamtavla/registreringsbevis från SKK
– SKK köpeavtal
– Veterinärbesiktningsintyg
– Allmänna råd
– Lite valpfoder som valpen är van vid att äta
– Filt som luktar mamma och syskon
– Leksak och tuggben

Vi kan tyvärr inte begära, men vi rekommenderar STARKT att våra valpköpare håller hunden liv- och veterinärvårdsförsäkrad under hela dess liv.
Vidare är vi tacksamma om hunden PL-undersöks vid 1 års ålder samt ögonlyses någon gång under sin levnadstid – detta för att kunna utvärdera vår avel.

Skärmklipp